Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Kerta Oy (y-tunnus: 0648171-4)
02200 Espoo
Puhelin: 010 843 4202
Sähköposti: havi@havi.fi

2. Rekisterin nimi

Suomen Kerta Oy:n asiakasrekisteri

3. Rekisteröityjen ryhmä

Havis.fi-verkkokaupan asiakkaat ja rekisterinpitäjään muussa asiallisessa yhteydessä olevat henkilöt.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisteriin merkittyjen henkilötietojen käyttötarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen sekä markkinoinnin kohdentaminen parhaan asiakaskokemuksen tarjoamiseksi. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen ja muun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen ja ylläpitoon, kanta-asiakasjärjestelmän ja verkkokaupan kehittämiseen ja hallinnointiin, sekä rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen, asiakasviestintään sekä markkinointiin mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi, etämyynti sekä markkina- ja mielipidetutkimukset. Henkilötietoja voidaan myös käsitellä markkinoinnin kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi, esimerkiksi profiloinnin avulla.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin sisältyviä tietoja:

Perustiedot, kuten: etu- ja sukunimet, yhteystiedot (sähköpostiosoitteet, postiosoitteet, puhelinnumerot), syntymäaika ja ikä, sukupuoli, talouden koko, kieli sekä rekisterinpitäjän verkkopalvelujen käyttäjätunnukset ja salasanat.

Kiinnostus, profiili- ja osallistumistiedot, kuten: rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostustiedot sekä muut palveluun annetut tiedot ja erilaisissa kampanjoissa rekisteröidyltä kysyttyjen kysymysten vastaukset.

Asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten: Havi’s palveluiden ja sisältöjen käyttämiseen liittyvät tunnistamistiedot, asiakkuuden alkamisajankohta sekä suoramarkkinointiluvat ja – kiellot, sekä sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot, rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (IP-osoite, selain, selainversio) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetettyihin evästeisiin liittyvät tiedot.

Tarjouksiin ja ostoihin sekä muuhun yhteydenpitoon liittyvät tiedot, kuten: rekisteröityyn kohdistetut ja tarjotut edut, palvelut ja kampanjat sekä niiden käyttö; muu asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito (mukaan lukien palautteet ja reklamaatiot), viestintä ja toimenpiteet, sekä havis.fi-verkkokaupassa tehdyt ostot, ostopäivämäärät, ostetut tuotteet (ostettujen tuotteiden määrät ja hinnat sekä oston kokonaissumma).

Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden alkaessa ja kestäessä. Rekisteröitynyt antaa itse henkilötietojaan havis.fi-verkkokaupassa, erilaisissa rekisterinpitäjän tapahtumissa tai kampanjoissa, taikka puhelimitse asiakaspalvelupuheluiden aikana. Rekisteröidyn yhteystietojen päivitystietoja voidaan hankkia myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7. Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa henkilötietoja mm. viranomaisille sekä suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolainsäädäntöä noudattaen. Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisterin tietoja suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden tai asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen. Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

8. Rekisterin suojaus

Rekisteriin liittyvät tietokannat on suojattu ulkoisia tietomurtoja vastaan tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin, kuten palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Tietokannat, niiden varmuuskopiot ja manuaalisessa muodossa olevat, henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, mikäli rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.